Умови конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності за 2023 – 2024

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням дирекції ТДВ СК «Кредо»
від 12 жовтня 2023 р. No1170/1

Загальні умови конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ТДВ СК «КРЕДО» за 2023, 2024 роки

Метою проведення конкурсу є вибір на конкурсних засадах аудиторської фірми для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності ТДВ СК «КРЕДО» за 2023, 2024 роки, складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).
У конкурсі можуть брати участь аудиторські фірми, які відповідають вимогам, що встановлені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» (надалі – Закон), а також нижчезазначеним вимогам цього конкурсу.

Порядок проведення конкурсу

Вимоги до учасників конкурсного відбору:

 • включені до відповідного розділу Реєстр аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності;
 • за попередній річний звітний період сума винагороди від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг;
 • не мають обмежень, пов’язаних з тривалістю надання послуг Товариству;
 • можуть забезпечити достатній рівень кваліфікації та досвіду аудиторів і персоналу, який залучається до надання послуг відповідно до міжнародних стандартів аудиту;
 • за основним місцем роботи має працювати не менше п’яти аудиторів із загальною чисельністю штатних кваліфікованих працівників, які залучаються до виконання завдань, не менше 10 осіб, з яких щонайменше дві особи повинні підтвердити кваліфікацію відповідно до статті 19 Закону або мати чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності;
 • пройшли перевірку контролю якості аудиторських послуг, здійснену у відповідності до вимог чинного законодавства;
 • мають чинний договір страхування цивільно-правової відповідальності перед третіми особами, укладений відповідно до положень чинного законодавства;
 • мають досвід проведення аудиту фінансової звітності страхових компаній.
1 Мета аудиту надання суб’єктом аудиторської діяльності впевненості ТДВ СК «Кредо» шляхом висловлення незалежної думки аудитора про відповідність в усіх суттєвих аспектах фінансової звітності вимогам МСФЗ; висловлення аудитором незалежної думки про те, чи фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31.12.2023, 31.12.2024, його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до МСФЗ. Аудит проводиться відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі – МСА) та додаткових вимог НБУ, Нацкомфінпослуг щодо інформації, яка стосується аудиту
2 Завдання аудиту
 • підтвердження річної фінансової звітності з метою надання до НБУ (Аудиторський звіт щодо проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності);
 • підтвердження річної спеціалізованої звітності страховика (Звіт про надання впевненості щодо річних звітних даних страховика та іншої інформації);
 • додатковий звіт для органу, на який покладено функції аудиторського комітету;
 • перевірка і аналіз інформації у Звіті про управління; – підтвердження звітності у форматі XBRL.
  3 Період, що перевіряється 2023, 2024 звітні роки
  4 Строк проведення перевірки звітності за 2023 рік: з 03.01.2024 по 25.03.2024;
  за 2024 рік: з 03.01.2025 по 25.03.2025
  5 Термін надання документів, зазначений в п. 2: за 2023 рік: не пізніше 25.03.2024;
  за 2024 рік: не пізніше 25.03.2025

  Для участі у конкурсі претенденти подають такі документи:

  • пропозицію аудиторської фірми;
  • передбачені законодавством України ліцензії, свідоцтва, сертифікати та термін їх дії;
  • документи, що свідчить про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг;
  • інформацію щодо аудиторів, яких планують залучати до аудиторської перевірки;
  • цінова пропозиція щодо розміру оплати за договором про надання аудиторських послуг та розрахунок вартості послуг, строк виконання завдання з аудиту, зобов’язання аудиторської фірми щодо забезпечення якості проведення аудиту, вимог незалежності та конфіденційності;
  • перелік основних підприємств, в яких здійснювали аудиторські перевірки.
  • інші документи, що підтверджують відповідність вищенаведеним вимогам конкурсного відбору.

  Дата початку проведення конкурсу – «13» жовтня 2023 року.

  Строк подачі документів – по «27» жовтня 2023 року (до 18 годин 00 хвилин).

  Строк прийняття рішення щодо призначення суб’єкта аудиторської діяльності не пізніше 07 листопада 2023 р.

  Конкурентні переваги: цінова пропозиція